tenten 1406 -17

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

6 nước, 1 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ