catcat 1699 +17

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

28 nước, 3 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ