Danhchau 1602 +12

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

34 nước, 3 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua