Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

15 nước, 0 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua