Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

29 nước, 1 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua