Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

50 nước, 4 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết