Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

77 nước, 5 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua