Chatvat 2214 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

61 nước, 7 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết