Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

90 nước, 15 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua