Pumped 1536 +11

Kiểu: Cờ tướng, 28/9/2021

64 nước, 7 phút : 07 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua