Pumped 1547 +10

Kiểu: Cờ tướng, 28/9/2021

53 nước, 5 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua