Kiểu: Cờ tướng, 28/9/2021

46 nước, 4 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết