Kiểu: Cờ tướng, 28/9/2021

71 nước, 13 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua