Kiểu: Cờ tướng, 28/9/2021

52 nước, 13 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ