Vothanh 1549 +10

Kiểu: Cờ tướng, 28/9/2021

80 nước, 15 phút : 04 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ