Vothanh 1559 -22

Kiểu: Cờ tướng, 28/9/2021

36 nước, 8 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ