Baodat32018 1485 -20
CR7000 1389 +20

Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

45 nước, 5 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ