Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

60 nước, 8 phút : 03 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua