Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

64 nước, 11 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua