Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

36 nước, 3 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua