Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

33 nước, 4 phút : 03 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua