Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

58 nước, 7 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết