Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

44 nước, 6 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết