Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

66 nước, 6 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua