Baodat32018 1420 +11
phungtinh 1714 -11

Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

126 nước, 11 phút : 06 giây

Hòa cờ!