Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

77 nước, 6 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết