Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

35 nước, 2 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua