Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

76 nước, 7 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua