NBAO 1851 +3

Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

50 nước, 6 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết