Lilico 1499 +12

Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

34 nước, 4 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua