Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

57 nước, 8 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết