Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

111 nước, 20 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua