ducnv5 1559 -20
Crazy01 1468 +20

Kiểu: Cờ tướng, 5/10/2021

67 nước, 14 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết