Quân đen 0 0
Crazy01 1389 0

Kiểu: Cờ úp, 9/10/2021

37 nước, 5 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ