TANNV00737 1668 +6
Limychi 1400 -6

Kiểu: Cờ tướng, 16/10/2021

50 nước, 7 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ