VIN.69 1313 -9

Kiểu: Cờ tướng, 16/10/2021

62 nước, 10 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết