Limychi 1394 +21

Kiểu: Cờ tướng, 16/10/2021

157 nước, 32 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết