Limychi 1415 -13

Kiểu: Cờ tướng, 16/10/2021

27 nước, 6 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ