Limychi 1402 +20

Kiểu: Cờ tướng, 16/10/2021

33 nước, 7 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ