Kiểu: Cờ tướng, 16/10/2021

33 nước, 4 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết