Kiểu: Cờ tướng, 17/10/2021

173 nước, 22 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết