Vothanh 1563 +13

Kiểu: Cờ tướng, 18/10/2021

153 nước, 31 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua