Vothanh 1576 -21

Kiểu: Cờ tướng, 18/10/2021

25 nước, 2 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua