Kiểu: Cờ tướng, 18/10/2021

20 nước, 3 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua