Pumped 1582 +13

Kiểu: Cờ tướng, 18/10/2021

121 nước, 22 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ