Kiểu: Cờ tướng, 18/10/2021

112 nước, 23 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua