Silk 1530 -17

Kiểu: Cờ tướng, 18/10/2021

74 nước, 16 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua