Silk 1513 +16

Kiểu: Cờ tướng, 18/10/2021

42 nước, 10 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết