Pumped 1534 -24

Kiểu: Cờ úp, 18/10/2021

91 nước, 7 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua