phuquocman 1556 +18
Pumped 1601 -18

Kiểu: Cờ tướng, 18/10/2021

34 nước, 4 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ